Twee proefprojecten voor veilig verkeer

Bekijk alle nieuwsberichten »

18-11-2020

 

 

Stad pakt verkeersveiligheid in Wuytsbergen-Ekelen aan

 

De wijk Wuytsbergen-Ekelen wordt al jaren geplaagd door sluipverkeer. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. Vele bewoners uitten bij het stadsbestuur hierover hun bezorgdheden. Onderzoek bevestigde dat er teveel doorgaand verkeer is op Wuytsbergen-Ekelen en dat de grenzen van de verkeersleefbaarheid overschreden worden. Het te grote aantal verkeersongevallen in de buurt bevestigt deze problematiek.

 

Om antwoord te bieden aan deze bezorgdheden, voerde het stadsbestuur de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar de manier om in dit stadsdeel veilig en aangenaam wonen te garanderen. Met de opmaak van een structuurschets legde het bestuur de bouwstenen vast voor een duurzame groei met aandacht voor kwalitatief wonen, groen, water, duurzame mobiliteit en identiteit van de wijk. Deze structuurschets werd opgemaakt met grote betrokkenheid van buurtbewoners, bevoegde administraties, grondeigenaars en de politieke fracties en werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2017. De gemeenteraad engageerde zich ook om gefaseerd extra verkeersmaatregelen in te voeren, waaronder het weren van het doorgaand verkeer.

 

Schepen Yoleen Van Camp: "De stad is niet doof voor de vele meldingen van bezorgde bewoners en passanten. De tijd dringt, want zoals vastgelegd in de structuurschets, komen er in de wijk nog ontwikkelingen bij. Verkeersveiligheid aanpakken kan op verschillende manieren. Omdat er verschillende manieren zijn om dat doel te bereiken, staat er 170.000 euro in de begroting. Daarmee kunnen we de duurst mogelijke oplossing betalen, en blijven verschillende oplossingen mogelijk. Dit budget blijft gereserveerd."

 

Het is dus al vele jaren duidelijk dat doortastende maatregelen noodzakelijk zijn om de verkeersleefbaarheid te garanderen. Het bestuur beseft dat dergelijke ingrepen grote impact hebben op het mobiliteitsgedrag en comfort van de gebruikers van deze wegen. De stad stelde daarom een gespecialiseerd studiebureau aan om de invoering van deze mobiliteitsmaatregel te begeleiden. Ook schakelde de stad het online participatieplatform www.pakherentalsaan.be in. De stad wil dit project immers realiseren in open overleg met de buurtbewoners.

 

Belangrijk voor de stad is dat de definitieve mobiliteitsmaatregel voor de woonwijk aan volgende criteria voldoet:

De stad overwoog verschillende opties en besliste om een oplossing uit te testen die aan haar doelstellingen en ambitie voldoet. Daarbij wordt Wuytsbergen halverwege voor autoverkeer doodlopend, zodat enkel voetgangers en fietsers in beide richtingen doorkunnen. Dit is de groene verkeersfilter. Wuytsbergen wordt zo meer ingericht als een woonstraat, wat ook altijd de bedoeling was van deze straat. Deze proefopstelling zou de stad toelaten om in de praktijk de effecten op de buurt en de omgeving te meten en hierover in gesprek te gaan met de buurtbewoners.

 

De buurtbewoners hadden vragen bij deze aanpak, en voelden zich onvoldoende betrokken. De bewoners vroegen eerst een contactmoment, en dan pas een proefopstelling. Bovendien willen de buurtbewoners ook alternatieve proefopstellingen uitproberen, waarbij via nummerplaatherkenning enkel sluipverkeer geweerd wordt. Het stadsbestuur gaat in op deze vragen. Vanavond stelde de stad de diverse scenario's en de planning via een videochat aan de buurt voor. Eerst zal een verkeersfilter met nummerplaatherkenning getest worden. Daarna wordt een groene verkeersfilter uitgetest. De stad beloofde ook om dergelijke digitale contactmomenten met de buurt meer te organiseren, zolang corona dit vereist.

 

Burgemeester Mien Van Olmen: "We hadden eerder al beslist om de proefopstelling van de groene verkeersfilter uit te stellen tot na het digitale contactmoment. Nu hebben we beslist om eerst de verkeersfilter met nummerplaatherkenning te testen, en daarna pas de groene verkeersfilter. We willen de buurt op een rustige manier de effecten van de twee scenario's laten ervaren. We komen hier ook tegemoet aan de vele vragen van buurtbewoners die effectief een oplossing vragen. Uitstel is geen afstel. Belangrijk is dat mensen hun mening blijven geven op het participatieplatform en zich blijven inschrijven voor de begeleidingsgroepen. We blijven samen met de bewoners zoeken naar de beste oplossing voor de buurt."

 

Het stadsbestuur wenst te benadrukken dat een proefopstelling een tijdelijke mobiliteitsmaatregel is waarmee effecten kunnen worden gemeten en waarbij iedereen de kans en tijd krijgt om de impact te leren kennen. De proefopstelling wordt geëvalueerd aan de hand van objectieve tellingen én de input uit de ervaringen van de buurt. Hiervoor wordt een begeleidingsgroep samengesteld. Het is belangrijk dat niet alleen het effect in de woonwijk in de kaart wordt gebracht tijdens de proefopstelling, maar er wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de ruimere omgeving. De definitieve beslissing wordt genomen in de zomer van 2021 na de geplande proefperiode.

 

De aankondiging en implementatie van de proefopstelling was initieel in het voorjaar gepland. Corona heeft voor het nodige uitstel gezorgd en bemoeilijkt het traject doordat fysiek samenkomen nog voor een tijdje niet mogelijk zijn. Daarom werkten we een alternatieve corona-proof aanpak uit. We beseffen ten volle dat deze aanpak sterk verschilt en voor velen nog vreemd is. Wij zouden liever persoonlijk met de buurt in dialoog gaan, maar helaas laten de huidige regels dat niet toe.

 

We hebben er alle vertrouwen in dat het bijgestelde traject ons samen tot een gedragen definitieve oplossing zal brengen zodat aangenaam wonen in een veilige en gezonde buurt zonder sluipverkeer voor iedere huidige en toekomstige bewoner van uw wijk gegarandeerd wordt.