Regio nieuws : Heist-op-den-Berg

Bekijk alle nieuwsberichten »

11-11-2016

 Kennisname mandaatverlenging korpschef - politie


De gemeenteraad neemt kennis van het Koninklijk Besluit van 19 september 2016 over de verlenging van het mandaat van korpschef Luc Geens met ingang van 1 september 2016.

02. Vaststelling functiebeschrijvingen en profielen - politie
De gemeenteraad stelt de volgende functiebeschrijvingen en het daaruit voortvloeiende profiel vast:
− teamleider lokale recherche;
− administratief medewerker verkeer (aanpassing);
− competentieprofiel consulent-coördinator.

03. Vacantverklaring betrekking commissaris (PA 2016/05) - politie
De gemeenteraad beslist om een betrekking voor commissaris vacant te verklaren. De korpsleden van een Brussels korps hebben geen voorrang bij de invulling van de betrekking via mobiliteit. Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

04. Vacantverklaring betrekking inspecteur interventie (PA 2016/05) - politie
De gemeenteraad beslist om een betrekking voor inspecteur (basiskader), hoofdzakelijk interventie, vacant te verklaren. De korpsleden van een Brussels korps hebben geen voorrang bij de invulling van de betrekking via mobiliteit. Er wordt een wervingsreserve aangelegd.

05. Aankoop perceelsgedeelte voor wandel- en fietsersdoorsteek tussen Vogelzangstraat en Denis Verschuerenstraat (Itegem)
De gemeenteraad keurt de aankoop goed van een perceelsgedeelte van 242 m² nabij de Vogelzangstraat voor de realisatie van een volledige wandel- en fietsersdoorsteek tussen de Vogelzangstraat en de Denis Verschuerenstraat.

06. Goedkeuring rooilijn Kleistraat - verkaveling Van Loock-Dirickx
De gemeenteraad keurt de rooilijn goed van de Kleistraat en de bijbehorende grondafstand van 102 ca voor de inlijving in het openbaar domein langsheen kavel 1 (voor een gekoppelde eengezinswoning) van een verkaveling in eigendom van Van Loock–Dirickx.

 

 

07. Voorlopige goedkeuring afschaffing voetweg 68 nabij Witte Gracht en Godinstraat (Wiekevorst)
Dit punt werd uitgesteld.

08. Aanpassing bijzondere bestuurlijke politieverordening huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval
De bijzondere bestuurlijke politieverordening van 21 april 2009 met betrekking tot afval omvat de modaliteiten inzake de inzameling van restafval en groente-, fruit- en tuinafval.

Vanaf 1 december 2016 worden de containers voor de selectieve inzameling van papier en karton ingevoerd. Daardoor is een aanpassing van de bijzondere bestuurlijke politieverordening  met betrekking tot huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval vereist.

Enkele bepalingen uit deze verordening:
− papier en karton mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grof vuil of de selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton;
− het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan:
− 16 kg voor een container van 40 liter;
− 100 kg voor een container van 240 liter;
− 440 kg voor een container van 1.100 liter;
− als de hoeveelheid papier die de burger aanbiedt sporadisch groter is dan de grootte van de ter beschikking gestelde container, dan kan de burger het extra papier/karton naast de container bijplaatsen;
− de papiercontainer is en blijft eigendom van IOK Afvalbeheer;
− de container blijft verbonden aan het adres, dat vermeld is op de barcodesticker;
− wanneer vastgesteld wordt dat een container gedurende 1 jaar of langer niet werd gebruikt voor het aanbieden van papier/karton, dan behoudt IOK Afvalbeheer het recht om de container terug op te halen;
− in geval van schade aan de papiercontainer moet de inwoner contact opnemen met de Diftar-informatielijn om de papiercontainer te herstellen of te vervangen. In geval van diefstal kan de inwoner een nieuwe container krijgen op voorwaarde dat hij een proces-verbaal laat opmaken.

09. Aanpassing huishoudelijk reglement containerpark met DIFTAR-systeem
Sinds de opening van het tweede DIFTAR-containerpark werd opnieuw een avondopening ingevoerd op de containerparken. Het containerpark Herentalsesteenweg is geopend op donderdag van 15 uur tot 19 uur. Het containerpark Knotwilgenweg is geopend op vrijdag van 15 uur tot 19 uur. Deze avondopeningen waren beperkt tot de drie zomermaanden juni,  juli en augustus.

Op vraag van de inwoners en na overleg met de parkwachters wordt de periode van de avondopeningen uitgebreid tot vijf maanden: mei, juni, juli, augustus en september.
In 2017 zal het containerpark Herentalsesteenweg geopend zijn op donderdag van 15 uur tot 19 uur in mei, juni, juli, augustus en september.
In 2017 zal het containerpark Knotwilgenweg geopend zijn op vrijdag van 15 uur tot 19 uur in mei, juni, juli, augustus en september.
Ook worden de sluitingsdagen van het containerpark uitgebreid met 24 december vanaf 12 uur en 31 december vanaf 12 uur.

Tenslotte is sinds 1 januari 2016 de afvalfractie houtafval opgedeeld in A-hout, B-hout en C-hout. Zo worden de verwerkings- en afzetmogelijkheden van deze fractie verhoogd. Deze fracties worden afzonderlijk gedefinieerd in het reglement.

 

 

A-hout

Toegestaan: timmerhout, zoals onbehandelde balken, planken, dakgebinten; verpakkingshout, zoals paletten, houten kisten, kabelhaspels; massief houten schrijnwerk (zonder hengsels, sloten, glas), zoals massief houten deur/deurstijl, massief houten trap, massief houten plinten, massief
houten ramen, massief houten parket (zonder lijmbrokken); massief houten meubels (zonder bekleding, stof, leder …), zoals massief houten bed, massief houten stoel, massief houten tafel, massief houten kleerkast (zonder hengsels, sloten, glas, spiegels …), massief houten zetel; plaatmateriaal zoals, OSB platen, spaanplaat zonder melamine, tri- en multiplexplaten, fineer.
Het aangeleverde hout moet ontdaan zijn van hengsels, klinken, sloten, glas, spiegels, …

Verboden: B-hout en C-hout, snoeihout, tuinafval, boomstronken, rotan, rieten stoelen of mandjes, zaagsel, …

B-hout

Toegestaan: houten bouwafval, zoals bekistingsplaten, panlatten; behandeld hout, zoals panlatten; tropisch hardhout, zoals teak, merbau, bankirai, afzelia, asobe , … ; hout met gemengde samenstelling zoals schilderdeuren, MDF/HDF, laminaatparket, vezelplaat bekleed met melamine; geperst hout zoals Hardboard en Softboard (bodem fruitkisten, achterkant zelfbouwkast).

Het aangeleverde hout moet ontdaan zijn van hengsels, klinken, sloten, glas, spiegels, …

Verboden: A-hout en C-hout, snoeihout, tuinafval, boomstronken, rotan, rieten stoelen of mandjes, zaagsel, …

C-hout (niet-herbruikbaar hout)

Toegestaan: geïmpregneerd hout, zoals geïmpregneerde tuinmeubelen, geïmpregneerde houten speeltuigen, geïmpregneerde carports en tuinhuizen of blokhutten, geïmpregneerde tuinschermen en pergola’s, …; hout behandeld met (bio)-carboline, hout behandeld met brandvertragende producten, spoorwegdwarsliggers, rot hout, verbrand hout, …

Verboden: A-hout en B-hout, snoeihout, tuinafval, boomstronken, rotan, rieten stoelen of mandjes, zaagsel, …

10. Aanpassing retributiereglement DIFTAR-containerpark
IOK Afvalbeheer zal vanaf 1 januari 2017 de tarieven voor de verwerking van groenafval verlagen. Om deze reden past het gemeentebestuur de retributie aan voor het snoeihout enerzijds en voor bladafval en boomvruchten (noten, kastanjes en eikels) anderzijds.

Snoeihout kan gratis worden aangeleverd tijdens het hele jaar. Snoeihout zijn houtige takken met een minimumdikte van 1 cm en een maximumdiameter van 20 cm.  Als de bunker voor het snoeihout op het containerpark vol is, wordt het snoeihout ter plaatse verhakseld door de groentrein van IOK Afvalbeheer.  De groentrein is een professionele installatie die bestaat uit een kraan en grote hakselaar. Een gedeelte van het gehakseld hout blijft gratis ter beschikking van de inwoners op het containerpark. Een gedeelte wordt afgevoerd naar het composteringsbedrijf  van IOK Afvalbeheer in Beerse/Merksplas. Het snoeihout moet gescheiden van het andere groen- en tuinafval aangeboden worden.

Afgevallen bladeren en boomvruchten kunnen tijdens de maanden oktober, november en december gratis worden afgevoerd naar het containerpark. Zo kunnen inwoners afgevallen bladeren afkomstig van bossen, private parken en solitaire bomen in hun omgeving naar het containerpark brengen. Het gemeentebestuur streeft immers naar het behoud van een groene gemeente. De afgevallen bladeren en boomvruchten moeten gescheiden van het andere groen- en tuinafval aangeboden worden.

De aanpassingen van het retributiereglement treden in werking op 9 november 2016.
11. Samenwerkingsovereenkomst Vogelopvangcentrum Neteland vzw
Het gemeentebestuur sluit vanaf 1 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst met het Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland vzw. Dat is een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Herenthout.

Het hoofddoel van het VOC is de opvang en revalidatie van wilde dieren in nood met als doel ze na herstel terug vrij te laten. Jaarlijks worden 2.500 wilde dieren opgevangen in het VOC, waarvan meer dan 100 dieren afkomstig zijn uit Heist-op-den-Berg.

Het VOC staat in voor:
− de verzorging van de wilde dieren in samenwerking met een dierenarts;
− het vervoer van gewonde dieren, als mensen zelf niet voor transport kunnen instaan;
− het actief opsporen van ontsnapte valkeniersvogels;
− het kosteloos verwijderen van kauwen en andere vogels uit schoorstenen, mits deze langs de binnenzijde bereikbaar zijn;
− het assisteren van de politie bij het vangen van wilde dieren (o.a. reeën);
− de registratie van de binnengebrachte slachtoffers en de jaarlijkse publicatie van een lijst van opgenomen dieren;
− het informeren over het verloop van de binnengebrachte dieren aan de brengers.

Het VOC besteed ook aandacht aan sensibilisering en educatie. Er worden rondleidingen in het opvangcentrum georganiseerd voor klassen en verenigingen. Het centrum neemt ook deel aan verschillende natuurevenementen zoals de paddenoverzet en de Nacht van de Duisternis.

Het bestuur sluit de overeenkomst af voor een periode van 3 jaar. Het VOC ontvangt een jaarlijkse toelage van 1.000 euro. Met deze structurele ondersteuning kan de vzw haar werking beter plannen en uitvoeren. Het VOC draait grotendeels op tientallen vrijwilligers met daarnaast drie halftijdse arbeidskrachten in dienst. In 2013 werd het vogelopvangcentrum door de gemeentelijke milieuraad verkozen als laureaat van de milieuprijs.

12. Aangepast retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed.

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter open¬lig-gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voet¬paden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro. 
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoor¬zie¬nin¬gen, bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60% van hoger¬ver¬meld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan¬sluitingswerken, herstellingen en kleine onder¬¬¬houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi¬mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per aanwezig aansluitpunt op het grond¬gebied van de gemeente.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij, wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings¬punten op het grondgebied van de gemeente.

Het aangepaste retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 en vervangt alle voorgaande reglementen in verband met de retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

13. Autonoom gemeentebedrijf - reglement prijssubsidies 2016
Door de nieuwe wetgeving btw moet het autonoom gemeentebedrijf (AGB) met prijssubsidies werken in plaats van met werkingssubsidies. Dat betekent dat de toelagen van de gemeente vanaf 2016 moeten aangepast worden volgens het principe dat de prijs van een toegangsticket vermenigvuldigd moet worden met een factor (op basis van de kosten en afschrijvingen) en dat de gemeente dit bedrag aan het AGB uitkeert als een tussenkomst op een ticket.
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor 2016 goed.
Voor 2017 zal een nieuw prijssubsidiereglement voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

14. Aktename budget 2014 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo met het volgende resultaat:
Overschot exploitatie Overschot investeringen Exploitatietoelage Investeringstoelage
€ 4.940,88 € 275.297,15 € 0,00 € 0,00

15. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 goed van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo met het volgende resultaat:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatietoelage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Investeringstoelage € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Overschot exploitatie € 4.940,88 € 1.240,80 € 1.236,52 € 1.232,15 € 1.227,69 € 1.223,15
Overschot investeringen € -16.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

16. Advies jaarrekening 2014 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad geeft een gunstig advies bij de jaarrekening 2014 van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo.

Bij het formuleren van het advies werd rekening gehouden met het onderstaande resultaat:
Exploitatietoelage Overschot/tekort
exploitatie Investeringstoelage Overschot/tekort
investeringen
€ 0,00 € 30.396,15 € 0,00 € 426.898,74

17. Aktename budget 2015 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo met het volgende resultaat:
Overschot exploitatie Overschot investeringen Exploitatietoelage Investeringstoelage
€ 43.293,23 € 442.946,88 € 0,00 € 0,00
18. Advies jaarrekening 2015 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad geeft een gunstig advies bij de jaarrekening 2015 van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo.

Bij het formuleren van het advies werd rekening gehouden met het onderstaande resultaat:
Exploitatietoelage Overschot/tekort
exploitatie Investeringstoelage Overschot/tekort
investeringen
€ 0,00 € 29.668,94 € 0,00 € 394.288,65

19. Aktename budget 2016 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo met het volgende resultaat:
Overschot exploitatie Overschot investeringen Exploitatietoelage Investeringstoelage
€ 2.098,72 € 426.898,74 € 0,00 € 0,00

20. Aktename budgetwijziging 2016 kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging van 2016 van kerkfabriek Heilige Naam Jezus Grootlo met de volgende nieuwe resultaten:
Overschot/tekort exploitatie Exploitatietoelage Overschot/tekort investeringen Investeringstoelage
€ 2.098,72 € 0,00 € -394.288,65 € 0,00

De kerkfabriek van Grootlo vraagt geen gemeentelijke toelage en de wijzigingen vallen binnen het meerjarenplan 2014–2019.

21. Aktename budgetwijziging 2016 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw & St. Jozef Pijpelheide
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef van Pijpelheide met de volgende nieuwe resultaten:
Overschot/tekort exploitatie Exploitatietoelage Overschot/tekort investeringen Investeringstoelage
€ 5.912,31 € 0,00 € -12.872,28 € 0,00

De kerkfabriek van Pijpelheide vraagt geen gemeentelijke toelage en de wijzigingen vallen binnen het meerjarenplan 2014–2019.

22. Aktename budget 2017 kerkfabriek Sint-Gerardus-Majella Grasheide
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gemeenteraad van Putte van 29 september 2016 over het budget van 2017 van kerkfabriek Sint-Gerardus Majella Grasheide met het volgende resultaat:
Overschot/tekort exploitatie Exploitatietoelage Overschot/tekort investeringen Investeringstoelage
€ 2.616,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 


23. Aktename budgetten 2017 kerkfabrieken Heist-op-den-Berg
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van elf kerkfabrieken van Heist-op-den-Berg met de volgende resultaten:
Kerkfabriek Exploitatie-toelage Overschot exploitatie Investerings-toelage Overschot investeringen
St.-Lambertus Heist-centrum € 0,00 € 23.457,16 € 0,00 € 0,00
St.-Alfons Heist-Goor € 0,00 € 30.656,40 € 0,00 € 100,00
St.-Guibertus Itegem € 0,00 € 8.734,09 € 0,00 € 5.550,73
O.L.-Vrouw Koningin van de Vrede Zonderschot € 0,00 € 1.762,00 € 0,00 € 22.575,08
O.L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand Hallaar € 0,00 € 2.536,08 € 0,00 € 0,00
St.-Salvator Booischot € 0,00 € 4.964,33 € 0,00 € -4.835,00
O.L.-Vrouw en St.-Jozef Pijpelheide € 0,00 € 81,53 € 0,00 € -8.601,84
St.-Jan Baptist Wiekevorst € 0,00 € 51.626,91 € 0,00 € 0,00
St.-Jan Baptist Schriek € 3.302,49 € 0,00 € 0,00 € 25.206,61
Heilig Hart Heist-station € 0,00 € 3.748,58 € 0,00 € 0,00
Heilige Naam Jezus Grootlo € 0,00 € 29.525,22 € 0,00 € 0,00

24. Goedkeuring non-discriminatieclausule in subsidie- en erkenningsreglementen
De gemeenteraad beslist om de diensten de toestemming te geven om de hiernavolgende non-discriminatieclausule toe te voegen aan de gemeentelijke subsidie- en/of erkenningsreglementen:

Non-discriminatieclausule

§ 1. De aanvrager verbindt er zich toe:

a. geen enkele vorm van discriminerend gedrag op basis van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. Deze opsomming is niet limitatief.
b. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen, na te leven.

§ 2. De aanvrager doet al het mogelijke om elk discriminerend gedrag of elke vorm van pesterijen binnen de werking te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.

§ 3. Indien het college van burgemeester en schepenen van Heist-op-den-Berg in kennis wordt gebracht van een gerechtelijk vonnis waarmee aangetoond wordt dat de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen resulteren in het inhouden van subsidies.

 

 

25. Kennisname nieuw organisatieconcept éénHeist
De gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde uitgewerkte organisatieconcept éénHeist door het MT@Interim.

26. CIPAL - algemene vergadering van 9 december 2016 - goedkeuring agenda en mandaat vertegenwoordiger
Op 9 december 2016 vindt de algemene vergadering van Cipal plaats met de volgende agendapunten:
1. toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
2. bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie);
3. vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder;
4. benoeming en vervanging van leden van het adviescomité;
5. rondvraag;
6. goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering. De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal DV van 9 december 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit.

27. Finilek - agenda buitengewone algemene vergadering van 16 december 2016 - goedkeuring
Op 16 december 2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Finilek plaats met volgende agendapunten:
1. bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017;
2. statutaire benoemingen;
3. statutaire mededelingen.

De gemeenteraad keurt de voorgestelde agenda goed voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek.

28. Finilek - buitengewone algemene vergadering van 16 december 2016 - aanduiding vertegenwoordigers + goedkeuring mandaat
De gemeenteraad beslist de heer Sebastiaan Marien aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente, met als plaatsvervanger mevrouw Marleen Verschaeren, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 16 december 2016.

29. Pidpa - buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016 - goedkeuring agenda en mandaat vertegenwoordiger + statutenwijziging
Op 19 december 2016 vindt de buitengewone algemene vergadering van Pidpa plaats met volgende agendapunten:
1. nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden;
2. begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in 2017;
3. benoeming(en);
4. statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016;
5. in voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2015;
6. goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 19 december 2016 en de bijbehorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2016 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen voor de behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

30. Toetreding divisie aanvullende diensten Farys
Vanaf 1 december 2016 treedt de gemeente Heist-op-den-Berg toe tot FARYS|TMVW, een intergemeentelijk samenwerkingsverband (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening).

Onder de merknaam CREAT fungeert FARYS|TMVW als aankoopcentrale voor vennoten van de intercommunale. Het aanbod bestaat uit zowel standaard leveringen, diensten en werken als maatwerk en omvat diverse ondersteunende domeinen (van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility services, HRM, ...).

Het OCMW, de politiezone en het autonoom gemeentebedrijf van Heist-op-den-Berg treden eveneens toe tot de intercommunale TMVW via de gemeente.

31. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze infrastructuurwerken verkaveling Hoekweg
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor de opdracht ‘Infrastructuuwerken verkaveling Hoekweg en Onze-Lieve-Vrouwstraat’, opgesteld door de ontwerper Sweco Belgium.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. Het standaardpublicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

De kosten zijn ten laste van de verkavelaar.