W-kracht diende aanvraag in voor twee windmolens op Beerse-Zuid

Bekijk alle nieuwsberichten »

16-06-2018

 


Eind 2015 diende de firma W-kracht een milieuvergunnings- en bouwaanvraag in voor de exploitatie en bouw van 5 windturbines op het industrieterrein Beerse-Zuid. Die aanvraag werd door het college negatief geadviseerd omdat de 5 windmolens een te grote druk leggen op de omgeving en de nabijgelegen woonwijken. W-kracht besliste na negatief advies van verschillende adviesinstanties om de aanvraag terug in te trekken.


Na overleg met de adviesinstanties heeft W-kracht een nieuwe aanvraag opgemaakt voor 2 in plaats van 5 windmolens, waarbij ze rekening gehouden hebben met de adviezen uit het vorige dossier. Op 13 maart 2018 dienden zij de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in bij de vergunningverlenende overheid, nl. de provincie, voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines op de percelen gelegen in de Beemdenstraat z.n. en Industrieweg 13.


Het openbaar onderzoek voor die omgevingsvergunningsaanvraag liep van 3 mei tot 1 juni 2018. Tijdens dat openbaar onderzoek ontving het gemeentebestuur 20 individuele bezwaarschriften, 5 digitale bezwaarschriften en een collectief bezwaarschrift met in totaal 1 021 handtekeningen. Die bezwaarschriften zijn door de gemeente overgemaakt aan de provincie die het dossier verder behandelt.


Het dossier werd besproken op de gemeentelijke adviesinstanties milieuraad en GECORO. De gemeentelijke milieuraad gaf een ongunstig advies. De GECORO gaf een gunstig advies. Ook de gemeentelijke omgevingsambtenaren hebben een gunstig en een voorwaardelijk gunstig advies opgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bezwaarschriften en adviezen bestudeerd en besloten het dossier voorwaardelijk gunstig te adviseren. De voorwaarden:

    een extra veiligheidsstudie van de windmolen in de Industrieweg
    rechtstreekse burgerparticipatie volgens de 7 ICA-principes:

›       vrijwillig en open lidmaatschap

›       democratische controle

›       economische participatie

›       autonomie en onafhankelijkheid

›       vorming en opleiding

›       samenwerking tussen de coöperaties

›       zorg en aandacht voor de gemeenschap

    de exploitant houdt steeds alle slagschaduwgevoelige objecten zeer accuraat bij in het softwaresysteem op basis van afgeleverde omgevingsvergunningen.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is overgemaakt aan de provincie. Alle adviezen en het resultaat van het openbaar onderzoek worden besproken op de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) van 26 juni. Die commissie is samengesteld uit alle adviesverleners, een onafhankelijke deskundige ruimtelijke ordening & milieu, een voorzitter en een secretaris. De POVC formuleert een gecoördineerd advies aan de deputatie. Het is uiteindelijk de deputatie die beslist of er een vergunning wordt afgeleverd of niet en welke voorwaarden er eventueel verbonden zijn aan de vergunning. De beslissing bij de deputatie wordt begin augustus genomen indien er geen termijnverlenging wordt voorgesteld (+60 dagen).